Cégünkről

 

Cégünk 1990-ben ala­kult a Pest Megyei Vil­lany­sze­relő Vál­la­lat (PVV) Biz­ton­ság­tech­ni­kai rész­le­géből. Dol­go­zó­ink közül töb­ben tag­jai a Magyar Mér­nöki Kama­rá­nak, a Magyar Elekt­ro­tech­ni­kai Egye­sü­let­nek, van közöt­tük bejegy­zett vil­la­mos­mér­nöki szakértő, sőt még a Nem­zeti Akk­re­di­tá­ciós Tes­tü­let szakértői között is megtalálhatók.

Mun­ka­tár­sa­ink évti­ze­des szak­mai tapasz­ta­lata és a modern tech­no­ló­giák alkal­ma­zása biz­to­sítja a magas szín­vo­nalú mun­ka­vég­zést. A PVV-Bitech  Kft. jelen­leg is a magyar­or­szági építőipari piac sta­bil sze­replője. Azért vál­hat­tunk azzá, mert követ­ke­ze­tes mun­ká­val ala­poz­tuk meg a Meg­ren­delők elé­ge­dett­sé­gét, a kör­nye­zet és a sza­bá­lyozó szer­ve­ze­tek elis­me­ré­seit, a kiegyen­sú­lyo­zott fejlődést

 

Minő­ség­irá­nyí­tási rend­sze­rünk az MSZ EN ISO 9001 sze­rint tanúsítva.