Érintésvédelem

Engedje meg, hogy az érin­tés­vé­de­lem téma­kör­ben vizs­gá­zott szak­em­be­re­ink által kínál­juk az alábbi szolgáltatásainkat

  • Érin­tés­vé­delmi szab­vá­nyos­sági felülvizsgálatok
  • MSZ-2364 / HD 60364 sze­rinti ‘Első felülvizsgálat’
  • Érin­tés­vé­delmi felül­vizs­gá­lat által fel­tárt hibák javítása
  • Egyen­po­ten­ci­álra hozó háló­zat (EPH) ter­ve­zése, kivitelezése
  • Gáz­ké­szü­lék üzem­be­he­lye­zés előtti EPH jegyző­könyv készítése
  • Kézi­szer­szá­mok vizsgálata
  • Hegesztő beren­de­zé­sek vil­la­mos felülvizsgálata

Érin­tés­ve­de­lemről

Érin­tés­vé­de­lem szab­vá­nyos­sági felül­vizs­gá­la­tot az MSZ 2364 szab­vány­so­ro­zat és a 22/2005 FMM ren­de­let sze­rint végez­zük, melyet a mun­ka­hely­nek minő­sülő helye­ken rend­sze­re­sen, leg­alább 3 éven­ként kell elvégezni.

Új léte­sít­mé­nyek MSZ 2364 szab­vány sze­rinti első felül­vizs­gá­la­tát 48 órán belül elvégezzük.