Tervezés

Engedje meg, hogy a vil­la­mos ter­ve­zés téma­kör­ben okl. mér­nö­ke­ink által az alábbi szol­gál­ta­tá­sa­in­kat kínáljuk

  • Ipari léte­sít­mé­nyek, üzlet­há­zak, lakó­épü­le­tek, köz­épü­le­tek vil­la­mos tervezése
  • Vil­la­mos háló­za­tok, beren­de­zé­sek tervezése
  • Kis­fe­szült­ségű elosztó-berendezések tervezése
  • Vil­lám­vé­d­elemi rend­sze­rek tervezése
  • Túl­fe­szült­ség­vé­delmi háló­zat tervezése
  • Vilá­gí­tási háló­za­tok tervezése
  • Fogyasz­tás­mérő­he­lyek ter­ve­zése, ELMŰ-ÉMÁSZ ügyintézése

Érin­tés­ve­de­lemről

Érin­tés­vé­de­lem szab­vá­nyos­sági felül­vizs­gá­la­tot az MSZ 2364 szab­vány­so­ro­zat és a 22/2005 FMM ren­de­let sze­rint végez­zük, melyet a mun­ka­hely­nek minő­sülő helye­ken rend­sze­re­sen, leg­alább 3 éven­ként kell elvégezni.

Új léte­sít­mé­nyek MSZ 2364 szab­vány sze­rinti első felül­vizs­gá­la­tát 48 órán belül elvégezzük.