Tűzvédelem

Vizs­gá­zott szak­em­be­re­ink által kínál­juk az alábbi szolgáltatásainkat:

  • Vil­la­mos beren­de­zé­sek tüz­vé­delmi szab­vá­nyos­sági felülvizsgálatok
  • (Erős­áramú beren­de­zé­sek idő­sza­kos felülvizsgálata)
  • MSZ HD 60364 sze­rinti ‘Első felülvizsgálat’
  • Tüz­vé­delmi felül­vizs­gá­lat által fel­tárt hibák javítása

Tűz­vé­de­lemről

A vil­la­mos beren­de­zé­sek szab­vá­nyos­sá­gá­nak (tűz­vé­del­mé­nek) idő­sza­kos felül­vizs­gá­la­tait a 35/1996. (XII. 29) BM ren­de­let az Orszá­gos Tűz­vé­delmi Sza­bály­zat a 39.§ (7). pontja és a 26/2005 (V.28.) BM módo­sí­tott ren­de­let (Orszá­gos Tűz­vé­delmi Sza­bály­zat) alap­ján, a 2/2002 (I.23) BM. sz. ren­de­let 3 sz. mel­lék­lete I. feje­zete Tűz­vé­delmi műszaki köve­tel­mé­nyek sze­rint végezzük:

  • az “A” és “B” tűz­ve­szé­lyes­ségi osz­tályba tar­tozó helyi­ség­ben és sza­bad­té­ren leg­alább 3 évenként;
  • a “C” tűz­ve­szé­lyes­ségi osz­tályba tar­tozó helyi­ség­ben és sza­bad­té­ren leg­alább 6 évenként;
  • a “D” és “E” tűz­ve­szé­lyes­ségi osz­tályba tar­tozó helyi­ség­ben és sza­bad­té­ren leg­alább 9 évenként

tűz­vé­delmi szem­pont­ból felül kell vizs­gálni és a tapasz­talt hiá­nyos­sá­go­kat meg kell, szüntetni.

Új léte­sít­mé­nyek üzembe helye­zés előtti méré­seit 48 órán belül elvégezzük.