Világítástechnika

Engedje meg, hogy a vilá­gí­tás­tech­nika téma­kör­ben az alábbi szol­gál­ta­tá­sa­in­kat ajánl­juk az Önök figyelmébe.

  • Üzemi és tar­ta­lék vilá­gí­tási háló­za­tok ter­ve­zése, kivitelezése
  • Fény­tech­ni­kai szá­mí­tá­sok végzése
  • Belső­téri vilá­gí­tás ellenőrző mérése
  • Útvi­lá­gí­tás ellenőrző mérése
  • Köz­vi­lá­gí­tás ter­ve­zése, kiépí­tése, korszerűsítése

Akár meg­lévő vilá­gí­tási háló­zat kar­ban­tar­tá­sá­ról, akár új léte­sí­tésről van szó Cégünk rövid határidő­vel és kifo­gás­ta­lan mun­ká­val áll meg­lévő és új ügy­fe­lei ren­del­ke­zé­sére. Min­dig az adott léte­sít­mény cél­já­hoz iga­zí­tot­tan mére­tez­zük a szük­sé­ges fény­tel­je­sít­ményt, amit a meg­va­ló­sí­tást követően méré­sek­kel is visszaellenőrzünk.