Villámvédelem

Engedje meg, hogy a vil­lám­vé­de­lem téma­kör­ben az alábbi szol­gál­ta­tá­sa­in­kat ajánl­juk az Önök figyelmébe.

  • Vil­lám­vé­delmi szab­vá­nyos­sági felülvizsgálatok
  • Vil­lám­vé­delmi felül­vizs­gá­lat által fel­tárt hibák javítása
  • Külső-belső vil­lám­vé­de­lem ter­ve­zése, kivitelezése
  • Túl­fe­szült­ség­vé­de­lem ter­ve­zése, kivitelezése
  • Vil­lám­vé­delmi föl­de­lés, föl­delő rend­sze­rek ter­ve­zése, kivitelezése

Vil­lám­vé­de­lemről

Épít­mé­nyek 35/1996.(XII.29.)BM sz. ren­de­let és a 26/2005 (V.28.) BM módo­sí­tott ren­de­let (Orszá­gos Tűz­vé­delmi Sza­bály­zat) 40.§-ban előírt vil­lám­vé­delmi szab­vá­nyos­sági felül­vizs­gá­lata – a 2/2002 (I.23.) BM ren­de­let 3. számú mel­lék­lete, III. feje­zete sze­rint Az idő­sza­kos vil­lám­vé­delmi felül­vizs­gá­la­to­kat a 2/2002 (I.23) BM. sz. ren­de­let 3 sz. mel­lék­lete, III/4 feje­zete 2.1 pontja alapján:

  • az “A” és “B” tűz­ve­szé­lyes­ségi osz­tályba tar­tozó épít­mény­ben és sza­bad­té­ren leg­alább 3 évenként;
  • a “C” tűz­ve­szé­lyes­ségi osz­tályba tar­tozó épít­mény­ben és sza­bad­té­ren leg­alább 6 évenként;
  • a “D” és “E” tűz­ve­szé­lyes­ségi osz­tályba tar­tozó épít­mény­ben és sza­bad­té­ren leg­alább 9 évenként

tűz­vé­delmi szem­pont­ból felül kell vizsgálni.

Új léte­sít­mé­nyek üzembe helye­zés előtti méré­seit 48 órán belül elvégezzük.