Villanyszerelés

Engedje meg, hogy a vil­lany­sze­re­lés téma­kör­ben az alábbi szol­gál­ta­tá­sa­in­kat ajánl­juk az Önök figyelmébe.

  • Vil­la­mos háló­za­tok ter­ve­zése, kivi­te­le­zése köz­in­téz­mé­nyek­ben, ter­melő és ipari épületekben
  • Erős­áramú vil­la­mos beren­de­zé­sek sze­re­lése, karbantartása
  • Belső­téri vilá­gí­tási háló­zat ter­ve­zése, kivitelezése
  • Dísz-és köz­vi­lá­gí­tási háló­za­tok szerelése
  • Vil­la­mos fogyasz­tás­mérő rend­sze­rek ter­ve­zése, kiépítése
  • Cso­por­tos és egyedi mérő­hely kiala­kí­tás, háló­zatra kap­cso­lás tel­jes ELMÜ ügyintézéssel
  • EPH (egyen­po­ten­ci­álra hozó) rend­sze­rek ter­ve­zése, kivitelezése